fbpx
+45 33 60 84 84 info@montblanc-adventure.com

Log ind

Tilmeld

Efter at oprette en konto, vil du være i stand til at spore din betalingsstatus, se din bekræftelse, og du kan også anmelde rejsen når den er overstået.
Brugernavn*
Adgangskode*
Adgangskoden stemmer ikke overens med bekræftelsesadgangskoden*
Fornavn*
Efternavn*
Fødselsdag*
E-mail*
Telefon*
Land*
* Jeg accepterer jeres Servicevilkår og Privatlivspolitik .
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Allerede medlem?

Log ind

Log ind

Tilmeld

Efter at oprette en konto, vil du være i stand til at spore din betalingsstatus, se din bekræftelse, og du kan også anmelde rejsen når den er overstået.
Brugernavn*
Adgangskode*
Adgangskoden stemmer ikke overens med bekræftelsesadgangskoden*
Fornavn*
Efternavn*
Fødselsdag*
E-mail*
Telefon*
Land*
* Jeg accepterer jeres Servicevilkår og Privatlivspolitik .
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Allerede medlem?

Log ind
0
Items : 0
Subtotal : kr.0,00
View CartCheck Out
+45 33 60 84 84 info@montblanc-adventure.com

Log ind

Tilmeld

Efter at oprette en konto, vil du være i stand til at spore din betalingsstatus, se din bekræftelse, og du kan også anmelde rejsen når den er overstået.
Brugernavn*
Adgangskode*
Adgangskoden stemmer ikke overens med bekræftelsesadgangskoden*
Fornavn*
Efternavn*
Fødselsdag*
E-mail*
Telefon*
Land*
* Jeg accepterer jeres Servicevilkår og Privatlivspolitik .
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Allerede medlem?

Log ind

Rejsebetingelser

Rejsebetingelser

MontBlanc-Adventure

På denne side kan du læse om vores rejsebetingelser. Vi oplever desværre alt for ofte at folk ikke har været opmærksomme på dem eller ikke har kunnet overskue at læse side op og side ned om kedelige generelle bestemmelser. Vi har derfor valgt at nævne et par rejsebetingelser, som er relevante at vide:

1. Ved ændringer i en bekræftet ordre har MontBlanc-Adventure ApS ret til at beregne sig et ændringsgebyr på 250,-

2. Kunden har ret til at afbestille skirejse, det skal ske skriftligt. Inden 30
dage før afrejse går depositum tabt. Indtil 14 dage før afrejse går 50% af rejsens
pris tabt. Afbestilling senere end 14 dage før afrejse medfører at alle indbetalte beløb går tabt.

3. Ved udeblivelse eller manglende afbestilling beregnes rejsens fulde pris.

4. Der kan gennem Europæiske rejseforsikring tegnes afbestillingsforsikring som koster 6% af rejsens samlede pris. Der kan også tegnes rejseforsikring.

5. I tilfælde at MontBlanc-Adventure ApS aflyser en skirejser tilbagebetales alle indbetalte beløb.

6. Den rejsende er forpligtet til at efterkomme anvisninger fra MontBlanc-Adventure ApS. Overtrædelse kan medføre bortvisning og er på egen regning.

7. Klager fra kundens side SKAL fremsiges på destinationen til den ansvarlige fra MontBlanc-Adventure ApS. Hvis klagen ikke bliver udlignet skal der fremsendes skriftlig klage til MontBlanc-Adventure ApS senest 14 dage efter hjemkomst.

01. Tilmelding

Tilmelding skal ske personligt, telefonisk, via internet eller skriftligt til MontBlanc-Adventure ApS. Et depositum fra kr.1.250,- pr. person samt evt. sygeafbestillingsforsikring på 6% af rejsens samlede pris, dog mindst kr. 75,- pr. person, indbetales senest 72 timer efter modtagelse af opkrævningen. Herefter er tilmeldingen bindende for rejsedeltageren. For MontBlanc-Adventure ApS er tilmeldingen først bindende 8 dage efter modtagelse af depositum, hvorefter der fremsendes bekræftelse på rejsebestillingen samt bankopkrævning på restbeløbet. Restbeløbet skal uopfordret være bureauet i hænde senest 42 dage inden afrejse. Er restbeløbet ikke bureauet i hænde 42 dage før afrejse har MontBlanc-Adventure ApS ret til at annullere rejsen, og aconto beløbet er tabt. Bemærk venligst, at rejsen annulleres automatisk, såfremt restbeløbet ikke er bureauet i hænde til tiden. Rejsebevis tilsendes ca. 4 dage før afrejse.

02. Priser og ændringer

A. Alle priser bliver givet ved antal deltagere (i prislisten ved det antal deltagere, som lejligheden/hotelværelset er beregnet for), hvor ikke andet er angivet. Alle priser er inkl. alle obligatoriske skatter og afgifter. I tilfælde, hvor en eller flere personer i et rejseselskab/gruppe afbestiller rejsen eller på grund af sygdom e. lign. bliver forhindret i at deltage i rejsen, må de resterende deltagere påregne at blive indlogeret i lejlighed/hotelværelse til det faktiske antal deltagere, og prisen pr. person justeres i overensstemmelse hermed, eller hvis dette ikke er muligt at betale tom sengs tillæg.

B. Arrangøren har ret til prisændring i både op- og nedadgående retning, i de tilfælde hvor forhøjelsen beror på nye forhøjede skatter og afgifter, ændrede valutakurser, brændstofpriser eller andre omstændigheder, som arrangøren ingen mulighed har haft på forhånd at afværge. En forhøjelse skal normalt varsles snarest muligt og med mindst 20 dage og må ikke overstige 10 % af rejsens averterede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt kan den rejsende uden udgift afbestille rejsen. Hvis en eventuel prisforhøjelse medfører en forhøjelse på mindre end 1 pct. af rejsens pris, foretages ingen prisjustering. Brændstof er beregnet ud fra priser pr. 1. november 2004 og valutakurser pr. 1. August 2004.

03. Rejsedeltagerens afbestilling/ændring

A. Afbestillingsforsikring. Udover rejsens pris kan der tegnes, for at beskytte rejsedeltageren mod tab, en forsikring som gælder i tilfælde af: Alvorlig akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræffer efter bestilling, og som rammer rejsedeltageren selv, ægtefælle, børn, forældre eller søskende. I sådanne tilfælde tilbagebetales rejsens fulde beløb, dog ikke afbestillingsforsikringen samt udgifter til lægeerklæringen. Denne regel forudsætter, at afbestillingen foretages før afrejsetidspunktet, og at der uden ubegrundet ophold indsendes attest fra en læge. MontBlanc-Adventure ApS forbeholder sig ret til for egen regning, at kontrollere tilstedeværelsen af den påberåbte sygdom gennem egen læge. MontBlanc-Adventure ApS er afdækket hos Europæiske Rejseforsikring A/S.

B. Fortrydelse. Afbestiller en rejsedeltager sin rejse mere end 7 uger før
afrejsedagen, tilbagebetales det erlagte depositum med fradrag af et ekspeditionsgebyr
på kr. 1200,- pr. person. Sker afbestillingen senere end ovenfor anført, men
tidligere end 6 uger før afrejsen, er det erlagte depositum tabt. Afbestilles
en rejse senere, men før 4 uger inden afrejsedagen, har arrangøren ret til,
udover depositum, at beregne sig 50% af den totale pris for rejsen. Sker afbestilling
mindre end 2 uger før afrejsetidspunktet, har arrangøren ret til at beregne
sig den totale pris for rejsen. I alle ovennævnte tilfælde er afbestillingsgebyret
tabt.

C. Navneændring. Foretages der navneændring på tilmeldte rejsedeltagere, således at en anden rejser i stedet for den oprindelig tilmeldte, forbeholder MontBlanc-Adventure ApS sig ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr på kr. 300,- pr. person. Ved andre ændringer vedrørende en rejsedeltager, som fx ændring af boligform på destinationen, rejseform til/fra destinationen eller afbestilling af forudbestilte arrangementer må påberegnes et ekspeditionsgebyr på kr. 150,-

04. Arrangørens aflysning af skirejser

Skirejser kan af arrangøren aflyses af følgende årsager:

A. På grund af force majeure, vejrlig eller andre udefrakommende omstændigheder, som ligger udenfor arrangørens kontrol, hvorved arrangøren er forpligtet til omgående at underrette de tilmeldte rejsedeltagere.

B. Som følge af, at et tilstrækkeligt antal tilmeldinger på en afgang ikke er opnået (min. 25 tilmeldte, ved special rejser min. 6 tilmeldte), hvorved arrangøren er forpligtet til snarest at underrette dem, der har tilmeldt sig rejsen, dog senest 14 dage før afrejsedagen.

Indstilles skirejser i følge punkt a) og b), tilbagebetales den erlagte betaling uden fradrag. Derudover tilkommer der ikke rejsedeltageren nogen godtgørelse.

05. Arrangørens ansvar

MontBlanc-Adventure ApS kan ikke gøres ansvarlig for uudnyttede ferieaktiviteter herunder forudbestilt billeje, tabt arbejdsfortjeneste etc., som skyldes forsinkelser grundet force majeure, vejrlig og andre omstændigheder, som ligger udenfor arrangørens kontrol. Herudover er MontBlanc-Adventure ApS ansvarlig og har erstatningspligt efter branchens normale regler og normer.

06. Den rejsendes ansvar

Rejsedeltagere er forpligtede til selv at sørge for gyldigt pas, tegne alle nødvendige forsikringer, indhente visum mv. Enhver rejsende har pligt til at rette sig efter anvisninger fra rejseledere og transportfirmaers personale i forbindelse med en rejses gennemførelse. En rejsende er ansvarlig for enhver skade, forårsaget ved overtrædelse af meddelte anvisninger eller forskrifter. MontBlanc-Adventure ApS kan ikke gøres ansvarlig for beskadiget eller mistet bagage under rejsen.

07. Reklamationer

A. Vil kunden påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal kunden give arrangøren eller formidleren besked herom inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig manglen. Er det ikke lykkedes at afhjælpe manglen på rejsemålet, skal en skriftlig reklamation være bureauet i hænde senest 14 dage efter hjemkomst.

A1. Er kundens pligter efter A) ikke angivet i aftalen, kan arrangøren ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation.

B. A) gælder ikke hvis arrangøren eller formidleren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt. A1) gælder endvidere ikke for kundens krav i anledning af personskade.

08. Rejsedeltageren er forpligtet til

A. at respektere ordensbestemmelser, som gælder for lejligheder, hoteller, transportmidler etc.

B. at afholde omkostninger for evt. skader forvoldt på lejligheder, hoteller, transportmidler etc.

C. at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet.

Tilsidesætter den rejsende i væsentlig grad, hvad der er ham pålagt ifølge stykke a), b) og c) forbeholder arrangøren sig ret til at udelukke den pågældende fra fortsat deltagelse i rejsen, respektive forhindre, at rejsedeltageren påbegynder rejsen. Arrangøren er i så fald berettiget til at tilgoderegne sig den totale pris for rejsen. Er rejsen påbegyndt, må rejsedeltageren foretage hjemrejse på egen regning uden erstatningspligt for arrangøren. Rejsearrangøren er tillige berettiget til helt eller delvist at inddrage det erlagte depositum for lejligheden/hotelværelset, hvis ikke rejsedeltageren retter sig efter henstillinger fra hotelpersonale/rejseledere.

09. Internationale Konventioner

MontBlanc-Adventure ApS ansvar er altid begrænset til de beløb, som transportselskaberne i henhold til de internationale konventioner er begrænset til. For f.eks. flytransport gælder Warszawa konventionen med senere tillæg. Ved søtransport gælder Athen konventionen med tillægsprotokol.

10. Lovvalg og Værneting

Ethvert krav mod MontBlanc-Adventure ApS skal afgøres efter dansk ret. Søgsmål mod MontBlanc-Adventure ApS skal anlægges ved Sø-og Handelsretten i København. Hvor ikke andet er angivet, gælder branchens almindelige rejsebetingelser. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl. Kopi af Almindelige Betingelser for Pakkerejser kan fås ved henvendelse til MontBlanc-Adventure ApS. MontBlanc-Adventure ApS er tilsluttet Rejsegarantifonden, reg.nr. 2744.

Fortsæt Booking

Roberto Gallina

Roberto Gallina

Velkommen til MontBlanc-Aventure.

Jeg kommer snart tilbage

Roberto Gallina
Mit navn er Roberto.
Har du spørgsmål eller andet, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til mig.
Hvis jeg ikke lige er online,
høre du fra mig fra hurtigst muligt.

Vi ses på bjerget Roberto
Chat. Send en besked eller ring til mig
chat Kontakt os